Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός
{"visible_panels":"3","width":"2100","height":"560","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) διοργανώνει εναρκτήρια ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Α.Π.Θ. (οδός 3ης Σεπτεμβρίου).

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Προκήρυξη Εισαγωγής Πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»

Μετά τη δημοσίευση της ίδρυσης του ΔΠΜΣ «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4198/25-9-18), ανακοινώνεται η Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 24:00 μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι/ες που έχουν υποβάλει ήδη αίτηση δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου.

Διαβάστε την Προκήρυξη - κατεβάστε την έντυπη αίτηση.

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 16:30 στην εκπομπή της ΕΤ3 "ΜΕ ΤΟ ΤΡΙΑ", έγινε η παρουσίαση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" από την Διευθύντρια του ΔΠΜΣ κα Στέλλα Κωστοπούλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δ.Π.Μ.Σ. Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη των τμημάτων:

 • Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα)
 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Γεωπονίας
 • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Θεολογίας
 • Νομικής

Σκοπός του προγράμματος

Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση της έρευνας και η κατάρτιση στελεχών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να κατανοούν τη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού, να παρακολουθούν τις εξέλίξεις που επιφέρει η τεχνολογία στον κλάδο του τουρισμού, να μετατρέπουν την καινοτομία σε επιχειρηματικότητα, και να συμβάλλουν στην έρευνα σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του επιστημονικού πεδίου του τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα αποτελέσουν το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα πεδία της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και της διαχείρισης της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.  Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και των φορέων σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Δίδακτρα*

2.900€

3 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε 6μήνου

Τόπος & Χρόνος Διεξαγωγής

Κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο

Υποψήφιοι

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" είναι:

 • Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 9 παραμέτρους:

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Βαθμολογία στα μαθήματα (σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Ερευνητική Εμπειρία
 • Επαγγελματική Εμπειρία
 • Διακρίσεις Σπουδών
 • Συνέντευξη
 • Συστατικές Επιστολές
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • 2η Ξένη Γλώσσα

* Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων:

 • - το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
 • - το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το ποσοστό των απαλλασσόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Υπουργική Απόφαση

Εκδηλώσεις

Οκτ 17

Εναρκτήρια Ενημερωτική Εκδήλωση

Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. 17:00