Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός
Πολιτιστικός - Θρησκευτικός Τουρισμός
{"visible_panels":"3","width":"2100","height":"560","orientation":"horizontal","panel_distance":"0","max_openedaccordion_size":"80%","open_panel_on":"hover","shadow":"true","autoplay":"false","mouse_wheel":"false"}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διεξαγωγή προσωπικών συνεντεύξεων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 2019-2020

Ανακοινώνεται οτι η διεξαγωγή των προσωπικών συνεντεύξεων στα πλαίσια της αξιολόγησης των υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΔΠΜΣ "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη", θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο 201, (2ος όροφος κτιρίου Σχολής ΟΠΕ, ΑΠΘ, δίπλα στο κτίριο Διοίκησης) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 04/10/2019, 11.00 - 18.00 επώνυμα από Α έως και M Σάββατο 05/10/2019, 09.00 - 12.00 επώνυμα από N έως και Ρ Κυριακή 06/10/2019, 09.00 - 12.00 επώνυμα από Σ έως Ω

Οι συνεντεύξεις το Σάββατο και την Κυριακή σκοπό έχουν να διευκολύνουν και τους/τις υποψήφιους/ες που εργάζονται ή κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης.


ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2-10-2019 ωρα 11:00 π.μ.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οτι λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν απο την ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας, η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται εως και την Τετάρτη 2-10-2019 και ώρα 11:00 π.μ.


ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 30.9.2019

Προκήρυξη Εισαγωγής Πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020.

Διαβάστε την προκήρυξη

Δ.Π.Μ.Σ. Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη των τμημάτων:

 • Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα)
 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Γεωπονίας
 • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
 • Θεολογίας
 • Νομικής

Σκοπός του προγράμματος

Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση της έρευνας και η κατάρτιση στελεχών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να κατανοούν τη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού, να παρακολουθούν τις εξέλίξεις που επιφέρει η τεχνολογία στον κλάδο του τουρισμού, να μετατρέπουν την καινοτομία σε επιχειρηματικότητα, και να συμβάλλουν στην έρευνα σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του επιστημονικού πεδίου του τουρισμού.

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα αποτελέσουν το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα πεδία της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και της διαχείρισης της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.  Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και των φορέων σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Δίδακτρα*

2.900€

3 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε 6μήνου

Τόπος & Χρόνος Διεξαγωγής

Κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο

Υποψήφιοι

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" είναι:

 • Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 9 παραμέτρους:

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Βαθμολογία στα μαθήματα (σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Ερευνητική Εμπειρία
 • Επαγγελματική Εμπειρία
 • Διακρίσεις Σπουδών
 • Συνέντευξη
 • Συστατικές Επιστολές
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • 2η Ξένη Γλώσσα

* Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων:

 • - το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
 • - το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το ποσοστό των απαλλασσόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Υπουργική Απόφαση

Εκδηλώσεις

Οκτ 17

Εναρκτήρια Ενημερωτική Εκδήλωση

Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. 17:00