Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Κριτήρια Επιλογής

Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα οποία αποτιμώνται σε μόρια (με συνολικό άθροισμα 100), περιλαμβάνονται:

  • Ο βαθμός  του Πτυχίου ή του Διπλώματος  (30 μόρια)
  • Η βαθμολογία στα μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (15 μόρια)
  • Η ερευνητική εμπειρία βάσει συγγραφής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα  (5 μόρια)
  • Η  επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενου του Δ.Π.Μ.Σ. (5 μόρια)
  • Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (5 μόρια)
  • Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/φιας από αρμόδια Επιτροπή που θα συστήνεται κάθε φορά με την προκήρυξη (15 μόρια)
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές  (από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) (5 μόρια)
  • Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, σε επίπεδο που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. (άριστη γνώση: 15 μόρια, πολύ καλή γνώση: 10 μόρια, μέτρια γνώση: 5 μόρια)
  • Η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (5 μόρια)

 

Η μοριοδότηση είναι δυνατόν να αλλάζει με απόφαση της Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

 

Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) γίνεται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από την Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. και δύο (2) μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο.

Η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών, απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και καλεί σε συνέντευξη, όπως προβλέπεται, τους/τις προκρινόμενους/ες υποψηφίους/ες που έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αξιολόγηση με βάση φάκελο δικαιολογητικών και συνέντευξη, η Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης κατατάσσει τους/τις υποψηφίους/ες κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει εισήγηση στην Ε.Δ.Ε. Η Ε.Δ.Ε. επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης και ανακηρύσσει τους/τις εισακτέους/ες (επιτυχόντες/ούσες) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες καθώς και τους/τις επιλαχόντες/ούσες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. και των Γραμματειών των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.

Δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται οι υποψήφιοι/ες με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μορίων. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι/ες και όλοι/ες οι εισακτέοι/ες οι οποίοι/ες ισοβαθμούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Στην  περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Οι εισακτέοι στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός της προθεσμίας που θα ανακοινωθεί. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο/η 1ος/η, 2ος/η, κ.λ.π. επιλαχών/ούσα. Στην αρχή του κάθε εξαμήνου ο/η υποψήφιος/α καταβάλλει το ποσό των τελών φοίτησης που αντιστοιχούν στο εξάμηνο, σε σχετικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.