Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Στέλλα Κωστοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β-M6
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Γιαννακού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
2. Θωίδου Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
3. Λατινόπουλος Διονύσης, , Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
4. Παπαγιαννάκης Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Γιαννακού Αθηνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M7
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός και ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τη σημασία που έχει για τον τουρισμό o χώρος και ο σχεδιασμός του στις διάφορες κλίμακες. Το μάθημα εστιάζει στις χωρικές διαστάσεις του τουρισμού και στο ρόλο που μπορεί να παίξει ο χωρικός σχεδιασμός στην τουριστική ανάπτυξη, την ανάδειξη και προστασία των τουριστικών πόρων και την ολοκληρωμένη ένταξη του τουρισμού στην ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών. Το μάθημα επικεντρώνεται στις σχέσεις και συνδέσεις του τουρισμού με τις παρακάτω τέσσερις κρίσιμες διαστάσεις του χωρικού σχεδιασμού: τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας, τη χωροθετική συμπεριφορά των τουριστικών μονάδων στο αστικό περιβάλλον, τις πολιτικές αναγέννησης και ταυτότητας των πόλεων και τον σχεδιασμό δικτύων και υποδομών μεταφορών σε επίπεδο περιφερειακού και αστικού χώρου.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
2. Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
Συντονίστρια μαθήματος: Παπαδοπούλου Ελένη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M8
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: Δρ. Ευθυμία (Έφη) Σαραντάκου, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο
Συντονίστρια μαθήματος: Δρ. Ευθυμία (Έφη) Σαραντάκου, Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M9
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
2. Βαρσακέλης Νίκος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
3. Κουσενίδης Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ
4. Δρ. Χαρίτα Βλάχου, PhD Agricultural Economics, ΑΠΘ
Συντονιστής μαθήματος: Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M10
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος – Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσεγγίσει την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και πόρων ώστε, η γνώση, η τεχνολογία, η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία να αποτελούν το σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή του μαθήματος καθορίζεται από τον αυξανόμενο και εξελισσόμενο ρόλο της γνώσης με αντικείμενο την οικονομική ανάπτυξη τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο (χώρα, περιφέρεια), όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο (επιχείρηση). Η καινοτομία είναι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της οικονομικής και παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού οδηγώντας στην ανάπτυξη. Πέραν τούτου, ο βιώσιμος τουρισμός έχει τη βάση του στην ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης με διαφοροποίηση του προτύπου ανάπτυξης που προτείνεται, τη γεωγραφική διασπορά, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με καινοτόμα προϊόντα – διαδικασίες, οργάνωση και υπηρεσίες και την υιοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών και αναβάθμιση του ρόλου των ενδιαφερομένων που συμμετέχουν σε αυτόν. Το συγκεκριμένο μάθημα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και πως αυτές μπορούν να οδηγήσουν στο μοντέλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν επιχειρηματικά τις όποιες ιδέες , γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο αυτό.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Δ. Καιμάρης
2. Α. Παπαγιαννάκης
3. Ε. Στυλιανίδης
4. Μ. Κωνστάντογλου
Συντονιστής μαθήματος: Δ. Καϊμάρης
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M11
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος – Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος
Απόκτηση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) με έμφαση στα πεδία του Τουρισμού και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιστήμες και λογισμικά της Γεωπληροφορικής, ως πηγές και εργαλεία δημιουργίας, άντλησης και παροχής δεδομένων των ΣΓΠ. Διαχείριση, αποθήκευση, χωρική ανάλυση και οπτικοποίησης δεδομένων ως εργαλεία υποστήριξης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Ανατομία και θεωρία των ΣΓΠ
 • Βασικά θέματα γεωχωρικών βάσεων δεδομένων, μετασχηματισμού δεδομένων, χωρικής ανάλυσης και μοντελοποίησης
 • Το ΣΓΠ ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και τρισδιάστατης (3D) οπτικοποίησης
 • Επιστήμες της Γεωπληροφορικής ως πηγές δημιουργίας, άντλησης και παροχής δεδομένων των ΣΓΠ
 • WebGIS, GIS Server και εφαρμογές
 • Λογισμικά της Γεωπληροφορικής ως εργαλεία παροχής δεδομένων των ΣΓΠ
 • Location based services (LBS)
 • Augmented reality (AR)
 • Εργαστηριακή άσκηση I: Θεματικοί χάρτες και χαρτογραφία στον τουρισμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη
 • Εργαστηριακή άσκηση II: Χωρική ανάλυση και χωροθέτηση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Εργαστηριακή άσκηση III: Χωρική σχέση γεωχωρικών δεδομένων τουριστικού ενδιαφέροντος
 • Εργαστηριακή άσκηση IV: Δημιουργία 3D πανοραμάτων
 • Εργαστηριακή άσκηση V: Δημιουργία 3D μοντέλου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ–ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: Δρ. Κοτρώνης Σωτήριος, Νομική Σχολή, ΑΠΘ
Συντονιστής μαθήματος: Δρ. Κοτρώνης Σωτήριος, Νομική Σχολή, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M12
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Το δίκαιο του τουρισμού χαρακτηρίζεται από τον μεγάλο αριθμό συμβάσεων που διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις αφενός μεταξύ τουριστών-καταναλωτών και παρόχων τουριστικών αγαθών/υπηρεσιών, π.χ. η σύμβαση ξενίας, και αφετέρου μεταξύ επιχειρηματιών του κλάδου του τουρισμού, π.χ. η ξενοδοχειακή σύμβαση. Χαρακτηριστικό για όλες σχεδόν τις τουριστικές συμβάσεις είναι ότι ρυθμίζονται διάσπαρτα σε μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων, πράγμα που απαιτεί για την ασφάλεια δικαίου την κωδικοποίηση. Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια συνολική εικόνα για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις σημαντικότερες τουριστικές συμβάσεις, ώστε να μπορούν μετά την αποφοίτησή τους να κινηθούν με επάρκεια και ασφάλεια στη πράξη.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές Δίκαιο του Τουρισμού και ειδικότερα στο Ιδιωτικό Δίκαιο Τουρισμού (έννοιες, πεδίο εφαρμογής, διακρίσεις, πηγές)
 • Ανάλυση των κυριότερων τουριστικών συμβάσεων μεταξύ τουριστών-καταναλωτών και παρόχων τουριστικών αγαθών/υπηρεσιών, με έμφαση στη σύμβαση ξενίας
 • Ανάλυση των κυριότερων τουριστικών συμβάσεων μεταξύ επιχειρηματιών του κλάδου του τουρισμού, με έμφαση στην ξενοδοχειακή σύμβαση
 • Εργασιακές σχέσεις σε ξενοδοχείο

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: 1. Κουτσουράδης Αχιλλέας, Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΑΠΘ
2. Δρ. Σαρίδης Ισίδωρος, Νομική Σχολή ΑΠΘ
Συντονιστής μαθήματος: Κουτσουράδης Αχιλλέας, Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M13
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Το δίκαιο του τουρισμού στην Ελλάδα είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιο δίκαιο και οι ρυθμίσεις του είναι εγκατεσπαρμένες σε μεγάλο αριθμό νομοθετημάτων, πράγμα που απαιτεί για την ασφάλεια δικαίου την κωδικοποίηση. Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια συνολική εικόνα για το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει κρίσιμους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας, ώστε να μπορούν μετά την αποφοίτηση τους, να κινηθούν με επάρκεια και ασφάλεια στη πράξη.

Ενδεικτικό περιεχόμενο μαθήματος

 • Βασικές έννοιες και διακρίσεις του δικαίου τουρισμού
 • Περιεχόμενο του Δημοσίου Δικαίου Τουρισμού
 • Κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμός της τουριστικής νομοθεσίας
 • Διεθνές νομικό πλαίσιο του τουρισμού
 • Διοικητικές δομές του ελληνικού τουρισμού
 • Συνδικαλισμός στο χώρο της τουριστικής βιομηχανίας
 • Χωροταξικά, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ζητήματα των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση και τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Φορολογική μεταχείριση τουριστικών επιχειρήσεων
 • Αναπτυξιακό/επενδυτικό νομικό πλαίσιο της τουριστικής βιομηχανίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΑ

Πρόγραμμα Σπουδών/Ειδίκευση: Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» / 1η Ειδίκευση: Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Διδακτική ομάδα του μαθήματος: Απόστολος Τασίκας, Λέκτορας, Νομική Σχολή, ΑΠΘ
Συντονιστής μαθήματος: Απόστολος Τασίκας, Λέκτορας, Νομική Σχολή, ΑΠΘ
Περίοδος Διδασκαλίας: Β’ εξάμηνο σπουδών
Τύπος μαθήματος: Επιλογής Υποχρεωτικό
Κωδικός μαθήματος: Β1-M14
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: έξι (6)

Σκοπός του μαθήματος
Το δίκαιο του τουρισμού στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκό δίκαιο. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίας πολυάριθμα νομοθετικά κείμενα της Ε.Ε. και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. έχουν διαμορφώσει το εθνικό νομικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των τουριστών ως καταναλωτών και των παρόχων τουριστικών αγαθών/υπηρεσιών ως προμηθευτών. Παράλληλα, κύριο χαρακτηριστικό των τουριστικών συμβάσεων είναι ότι συχνά τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την κατοικία/έδρα τους σε διαφορετικά κράτη, π.χ. τουρίστας-καταναλωτής με κατοικία στην Ελλάδα συνάπτει ταξιδιωτική σύμβαση με διοργανωτή ή πωλητή-ιδιοκτήτη ταξιδιωτικού γραφείου με έδρα στη Μ. Βρετανία. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται αφενός το ερώτημα ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει τις διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων, αφετέρου το ουσιαστικό δίκαιο ποιου κράτους μέλους θα κληθεί να εφαρμόσει το αρμόδιο δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια σαφή εικόνα για το νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που διέπει κρίσιμους κλάδους του τουρισμού και τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη διασυνοριακή παροχή τουριστικών αγαθών/υπηρεσιών, με έμφαση στην ταξιδιωτική σύμβαση και τη σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης.