Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες είναι:

 • Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (όπου απαιτείται)
 • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν) κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2, όπως αυτό πιστοποιείται με:
  • Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
  • Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
  • Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
  • Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
 • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 • Αντίγραφο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο φωτογραφίας Διαβατηρίου
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

 
Για υποψηφίους/ες που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών αυτών στη διαδικασία επιλογής, αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ..