Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και περιφερειακή Ανάπτυξη» αναλαμβάνουν:

  • Μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.
  • Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  • Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 των Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.
  • Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του ιδίου Α.Ε.Ι.

 

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ προέρχονται κατά τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) από μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.,  μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011,  των έξι (6) Τμημάτων που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, αξιολογεί τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή μελών ΔΕΠ των συνεργαζόμενων μέσω προγραμματικών συμφωνιών ανταλλαγών Erasmus+ Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που ομιλούν την ελληνική γλώσσα, ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών  ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις διδακτόρων με εξειδικευμένες γνώσεις ή/και σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα είναι δυνατόν να διδάσκεται από Διδακτική Ομάδα αποτελούμενη από περισσότερους/ες από έναν/μία διδάσκοντες/ουσες.

Εντός του πρώτου τριμήνου φοίτησης ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. τρείς (3) εκ των διδασκόντων/ουσών  του Δ.Π.Μ.Σ., ένας/μία ανά Ειδίκευση, ως Σύμβουλοι Σπουδών.

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των διδασκόντων/ουσών του Δ.Π.Μ.Σ.: