Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50)  μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές στο πρόγραμμα και δύο (2) αριστεύσαντες/σες φοιτητές/τριες σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής. Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής ο αριθμός των υποψηφίων με υποτροφία που γίνονται δεκτοί/ές στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να αυξάνεται.

Επιπρόσθετα μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας/μία (1) κατ’ έτος,  μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1  και 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των μεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.4485/2017), ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα στο Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τουριστική Ανάπτυξη» είναι τρεις (3).