Πρόγραμμα Σπουδών

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συστηματικές σπουδές κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο εξάμηνο.

Οι συστηματικές σπουδές αφορούν στην υποχρεωτική παρακολούθηση και στην εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα. Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες. Η συνολική διάρκεια κάθε διάλεξης όλων των μαθημάτων είναι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

Τα μαθήματα κατανέμονται σε πέντε (5) μαθήματα ανά Εξάμηνο: πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα στο Α’ Εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα Επιλογής στο Β’ Εξάμηνο.

Μετά την παρακολούθηση των πέντε (5) Υποχρεωτικών μαθημάτων στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών, στο Β΄ εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει μια από τις τρεις (3) προσφερόμενες Ειδικεύσεις: 1η Ειδίκευση: «Τουρισμός  και Περιφερειακή Ανάπτυξη», 2η Ειδίκευση: «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός», 3η Ειδίκευση: «Πολιτιστικός – Θρησκευτικός  Τουρισμός». Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει κατ΄ελάχιστον τρία (3) και μέγιστον τέσσερα (4) μαθήματα από την Ειδίκευση που θα ακολουθήσει, και κατ΄ελάχιστον ένα (1) και μέγιστον δύο (2) μαθήματα από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με την παρακολούθηση 90 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), εκ των οποίων 60 ECTS σε εξειδικευμένα μαθήματα και 30 ECTS για την εκπόνηση της ερευνητικής διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στις ειδικές διατάξεις του νόμου.  Κάθε εξάμηνο σπουδών αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα (έξι (6) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε κάθε μάθημα) και στη διπλωματική εργασία.

Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να συμπληρώσει ισοδύναμο αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μαθημάτων ή να εκπονήσει την ερευνητική διπλωματική του εργασία σε συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+ και ERASMUS+ International. Για την αναγνώριση και αντιστοίχιση των μαθημάτων, για τις οποίες αποφασίζει η Ε.Δ.Ε.,  είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των απαραίτητων εγγράφων που διέπουν αυτές τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται η ύπαρξη της Σύμβασης Εκμάθησης (Learning Agreeent) (με τυχόν τροποποιήσεις αυτής), καθώς και της επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records) που θα προσκομίζει ο/η φοιτητής/τρια από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Δίνεται η δυνατότητα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., να διδάσκονται ορισμένες διαλέξεις των μαθημάτων  εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν. 4485/2017. Οι διαλέξεις αυτές δεν μπορεί να ξεπερνούν το 35% του συνόλου των διαλέξεων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και δεν μπορεί να διδάσκονται ταυτόχρονα και δια ζώσης.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» με τα προσφερόμενα μαθήματα και τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες ECTS παρατίθενται στους παρακάτω Πίνακες 1-4.

Πίνακας 1 – Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ.

A/A Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες
Μ1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ5
Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Οικονομία, Περιβάλλον, Πολιτισμός – Θρησκευτική Κληρονομιά
E-Tourism: Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό
Μεθοδολογία Έρευνας
6
6
6
6
6

 

Πίνακας 2 – Β’ Εξάμηνο

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ.*

1η Ειδίκευση. Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

A/A Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες
Μ6
Μ7
Μ8
Μ9
Μ10
Μ11
Μ12
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική
Χωρικός Σχεδιασμός και Τουρισμός
Αναπτυξιακές Πολιτικές και Προγράμματα για τον Τουρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Τουρισμό
Ιδιωτικό Δίκαιο Τουρισμού – Με έμφαση στις Τουριστικές Συμβάσεις
6
6
6
6
6
6
6
Μ13 Δημόσιο Δίκαιο Τουρισμού – Με έμφαση στις Αδειοδοτήσεις, Χωροταξικά, Περιβαλλοντικές Δράσεις και στα Φορολογικά – Επενδυτικά του Τουρισμού 6
M14 Ευρωπαϊκό και Εθνικό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή – Τουρίστα 6

 
*Επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου: τρία (3) κατ΄ελάχιστον, έως τέσσερα (4) μέγιστον από την 1η Ειδίκευση επιλογής, και ένα (1) κατ΄ελάχιστον έως δύο (2) μέγιστον από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

 

Πίνακας 3 – Β’ Εξάμηνο

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ.*

2η Ειδίκευση. Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός

A/A Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Πράσινος Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική
Προστατευόμενες Περιοχές και Αειφόρος Τουρισμός
Περιβαλλοντικές Διαδρομές και Τουρισμός Περιπέτειας
Marketing Τουριστικών Προορισμών και Φυσικό Περιβάλλον
Αγροτικός Τουρισμός: Από τη θεωρία στην πράξη
Προτυποποίηση Ποιότητας και Τουρισμός Υπαίθρου
Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Τομέα του Τουρισμού
6
6
6
6
6
6
6
6

 
*Επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου: τρία (3) κατ΄ελάχιστον, έως τέσσερα (4) μέγιστον από την 2η Ειδίκευση επιλογής, και ένα (1) κατ΄ελάχιστον έως δύο (2) μέγιστον από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

 

Πίνακας 4 – Β’ Εξάμηνο

Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ.*

3η Ειδίκευση. Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός

A/A Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Πολιτιστικών Βιομηχανιών και Τουριστική Ανάπτυξη
Πολιτιστική Κληρονομιά, Αστικό Τοπίο και Τουριστική Ανάπτυξη
Θρησκευτικός Τουρισμός και Προσκυνηματικές Περιηγήσεις
Υλικά και Άυλα Μνημεία Θρησκευτικής Κληρονομιάς και Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές και Θρησκευτικές Διαδρομές
Κοινωνιολογία Τουρισμού
Οινοτουρισμός: Θεωρητικές και Εμπειρικές Προσεγγίσεις
Γαστρονομικός Τουρισμός – Αγροδιατροφή
6
6
6
6
6
6
6
6

 
*Επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου: τρία (3) κατ΄ελάχιστον, έως τέσσερα (4) μέγιστον από την 3η Ειδίκευση επιλογής, και ένα (1) κατ΄ελάχιστον έως δύο (2) μέγιστον από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

 
Ο τρόπος της διενέργειας των μαθημάτων, του περιεχομένου τους και της εξέτασής τους καθορίζονται από τη Διδακτική Ομάδα (Δ.Ο.) του κάθε μαθήματος, με ευθύνη του/της Συντονιστή/τριας του μαθήματος που είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή Διδάκτορας Ειδικός Επιστήμονας.

Συνολικά το Δ.Π.Μ.Σ. έχει τριάντα (30) προσφερόμενα μαθήματα: πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα και είκοσι πέντε (25) μαθήματα Επιλογής στις τρεις (3) ειδικεύσεις. Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν την ειδίκευση την οποία επιλέγουν μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα του Α’ Εξαμήνου.

Τα μαθήματα επιλογής των τριών (3) προσφερόμενων Ειδικεύσεων καλύπτουν ειδικά γνωστικά αντικείμενα και ειδικές ερευνητικές μεθοδολογίες, όπου παρουσιάζονται δυνατότητες για διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην διπλωματική εργασία. Με τα μαθήματα αυτά ο/η φοιτητής/τρια επικαιροποιεί γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στην πραγματοποίηση πρωτότυπης έρευνας στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του προσφερόμενου προγράμματος.
Μαθήματα επιλογής για τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τριών ανά εξάμηνο που τα δηλώνει σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των ενεργών φοιτητών/τριών του εξαμήνου δεν θα διδάσκονται. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ δύνανται να προσφέρονται συνδιδασκαλίες στην αγγλική γλώσσα.
Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου για το εαρινό. Η λήξη των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων γίνεται με τη συμπλήρωση δεκατριών (13) πλήρων εβδομάδων διδασκαλίας. Σε περίπτωση μη διδασκαλίας εβδομαδιαίου μαθήματος από έναν/μία διδάσκοντα/ουσα, αυτό μπορεί να αναπληρωθεί από τους/τις συνδιδάσκοντες/ουσες κατόπιν συνεννόησης ή να γίνει η αναπλήρωσή του την τελευταία εβδομάδα του κάθε εξαμήνου, η οποία και ορίζεται ως εβδομάδα αναπληρώσεων, πέραν των κανονικών εβδομάδων διδασκαλίας.

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες διοργανώνει Ημερίδες, Σεμινάρια, ή εκπαιδευτικές επισκέψεις με στόχο την ευρύτερη επιμόρφωση των φοιτητών/τριών, και τη σύνδεσή τους με την πράξη και την πρακτική στον τομέα του Τουρισμού στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. Η θεματολογία για τη διεξαγωγή των ανωτέρω εκπαιδευτικών Σεμιναρίων ή επισκέψεων, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής τους, καθορίζονται από τους/τις Συντονιστές/τριες των μαθημάτων σε συνεργασία με την Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.