Αντικείμενο – Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

To αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» βασίζεται στη σύγχρονη διεπιστημονική θεώρηση του τουρισμού και ειδικότερα του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές διαστάσεις του, συνδυάζοντας σύγχρονα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, δικαίου, χωροταξίας, αγροτικής οικονομίας, περιβάλλοντος, πολιτιστικής-θρησκευτικής κληρονομιάς, καθώς και καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά τόσο με την προσέγγιση του τουρισμού σε Μακροοικονομικό επίπεδο (σχεδιασμός, ανάπτυξη και πολιτική του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο), όσο και με την προσέγγιση σε Μικροοικονομικό επίπεδο (επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό).

Η προσέγγιση σε Μακροοικονομικό επίπεδο υποστηρίζεται από ειδικά μαθήματα σχετικά με περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού και βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτιστικής/θρησκευτικής κληρονομιάς όπως: “Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική”, “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Οικονομία, Φυσικό Περιβάλλον, Πολιτισμός”, “Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική”, “Χωρικός Σχεδιασμός και Τουρισμός”, “Αναπτυξιακές Πολιτικές και Προγράμματα για τον Τουρισμό στην ΕΕ”, “Σχεδιασμός και Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών”, “Πράσινος Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Πολιτική”, “Διαχείριση Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Τομέα του Τουρισμού”, “Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς–Πολιτιστικών Βιομηχανιών και Τουριστική Ανάπτυξη”, “Υλικά και Άυλα Μνημεία Θρησκευτικής Κληρονομιάς και Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης”.

Η προσέγγιση σε Μικροοικονομικό επίπεδο υποστηρίζεται από ειδικά μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία όπως: “Marketing, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη”, “Marketing Τουριστικών Προορισμών και Φυσικό Περιβάλλον”, “Προτυποποίηση Ποιότητας και Τουρισμός Υπαίθρου”, “Αγροτικός Τουρισμός – Από τη Θεωρία στην Πράξη”, “Οινοτουρισμός- Θεωρητικές και Εμπειρικές Προσεγγίσεις” , “Γαστρονομικός Τουρισμός- Αγροδιατροφή”.

 

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.

Βασικός σκοπός   του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»  είναι η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας,  η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε θέματα τουρισμού, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του επιστημονικού πεδίου του τουρισμού, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των συμμετεχόντων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Ειδικότερα, σκοπός   του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»  είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

Το Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει να συνδυάσει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τουριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τις καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές και τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση την τοπική ανάπτυξη με αξιοποίηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη στοχοθέτησή του ανήκει πρωτίστως να εφοδιαστούν οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και τις εξειδικεύσεις του  με τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών και διαδικασιών στο πλαίσιο μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς τοπικής ανάπτυξης, κάνοντας καλύτερη χρήση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, εφαρμόζοντας σύγχρονες έξυπνες ψηφιακές πρακτικές και αναπτύσσοντας καινοτομίες φιλικές προς το περιβάλλον στις υπάρχουσες και αναδυόμενες τουριστικές αγορές.

Οι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. αφορούν στην δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου για τον Ιδιωτικό αλλά και το Δημόσιο τομέα σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η αναβάθμιση της έρευνας σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο. Το  Δ.Π.Μ.Σ. σκοπεύει να προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες τις εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται για μια καριέρα στους φορείς σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού, καθώς και στην τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Στα πλαίσια αυτού του συνολικού στόχου, το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

  1. Την  εκπαίδευση και εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα τουρισμού, περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος και πολιτιστικής-θρησκευτικής κληρονομιάς, με εφαρμογή σύγχρονων αντιλήψεων και νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  2. Την καλλιέργεια συνθετικής διεπιστημονικής προσέγγισης, που διευρύνει τις γνώσεις και οξύνει την κριτική  ικανότητα για την επίλυση τουριστικών προβλημάτων,
  3. Την προαγωγή της γνώσης και η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας υψηλού επιπέδου στην περιοχή του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης (οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική) με την εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων με αναζήτηση χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς φορείς.
  4. Τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στον τουρισμό, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους  με την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό πεδίο του τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα να κατευθυνθούν σε μία ευρεία θεματολογία έρευνας.
  5. Τη συγκρότηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού αλλά και η προετοιμασία επαγγελματικού προσωπικού που θα δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τόσο στο εθνικό, όσο και στο διεθνές περιβάλλον.
  6. Την προετοιμασία στελεχών για τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, τη δημόσια διοίκηση και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις τουριστικές επιχειρήσεις,  καθώς και η ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών με εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στον τομέα του τουρισμού.
  7. Την ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες, και η σύνδεση του ΔΠΜΣ  με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκτυο αντίστοιχων προγραμμάτων.
  8. Τη σύνδεση του προγράμματος σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες των τουριστικών προορισμών, των δημόσιων οργανισμών, των τουριστικών επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
  9. Την καταξίωση του Δ.Π.Μ.Σ., ως υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακού προγράμματος διεθνούς επιπέδου στο αντικείμενο του τουρισμού, ικανού να καταστεί πόλος έλξης φοιτητών και επιστημόνων και να προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, που αναγκάζεται να καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές.
  10. Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι επίσης να εμφυσήσει την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία στους/τις φοιτητές/τριες του, με σκοπό τη μετατροπή των επιχειρηματικών και δημιουργικών ιδεών σε καινοτόμα τουριστικά προϊόντα και στην ίδρυση νεοφυών τουριστικών επιχειρήσεων.

Απώτερος σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη»  είναι να συμβάλει στην αναβάθμιση και στη διεθνή προβολή του Α.Π.Θ. στη συγκεκριμένη γνωστική περιοχή προσφέροντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες σπουδές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.  Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του Δ.Π.Μ.Σ εναρμονίζονται πλήρως με ένα κύριο χαρακτηριστικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που είναι η ανάπτυξη νέων διεπιστημονικών γνωστικών αντικειμένων, τα οποία να ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, όσο και στις απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών/τριών για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με άριστες προοπτικές επαγγελματικής ανάδειξης.