Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Προϋποθέσεις

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών τους από το Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ. Η έγκριση της αίτησης  τους είναι προσωρινή και σε περίπτωση επιλογής, οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους. Επιπροσθέτως, στο Δ.Π.Μ.Σ. υποψήφιοι/ες δύνανται να είναι πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των προαναφερθεισών κατηγοριών.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. Τμημάτων του Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου  εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 και το Δ.Π.Μ.Σ. είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Α.Π.Θ., μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία  κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν. 4485/2017.