ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

τρεις Εξειδικεύσεις:

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»-«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»-

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 15.10.2020

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι.  της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία

Τα μαθήματα του Α εξαμήνου θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, απογευματινές ώρες και Σάββατο. Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου θα πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως διδασκαλία για το 35% του εκπαιδευτικού έργου και για το υπόλοιπο θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. Σε περίπτωση παράτασης των  περιοριστικών μέτρων λόγω COVID19,  τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, απογευματινές ώρες και Σάββατο.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (2.900€) και θα καταβάλλονται σε έξι (6) ισόποσες δόσεις στην αρχή  και στο μέσον κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους   μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions μέχρι την  Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020  και ώρα 24.00.  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.  www.msc-tourism.econ.auth.gr

Βρείτε στους παρακάτω σύνδεσμους το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση υποψηφιότητας

ΔΠΜΣ_ Προκήρυξη 2020-2021

Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ (αποκλειστικά για ηλεκτρονική υποβολή)