ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

τρεις Εξειδικεύσεις:

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»-«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»-

«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ)  της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., καθώς και με εξ αποστάσεως διδασκαλία για τμήμα του εκπαιδευτικού έργου. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (2.900€) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους   μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions μέχρι την Τετάρτη  30 Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 24.00.  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.  www.msc-tourism.econ.auth.gr

Βρείτε στους παρακάτω σύνδεσμο το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και την αίτηση υποψηφιότητας

Προκήρυξη ΔΠΜΣ Τουρισμός και Tοπική Aνάπτυξη 2020-2021

Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ (αποκλειστικά για ηλεκτρονική υποβολή)