ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/09/2019

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

(ΦΕΚ 4198/25-9-18)

Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και η Νομική Σχολή (Μονοτμηματική) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσουν την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Δ.Π.Μ.Σ.  «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τρεις (3) Εξειδικεύσεις:  «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης  και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ΄ έτος ανά  Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήματα του Α.Π.Θ., και το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές στο ΔΠΜΣ και δύο (2) αριστεύσαντες/ασες φοιτητές/τριες σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής.

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (2.900€) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα  τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών πλέον δύο (2) εξαμήνων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 1. Ο βαθμός του Πτυχίου ή του Διπλώματος  (30 μόρια)
 2. Η βαθμολογία στα μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (15 μόρια)
 3. Η ερευνητική εμπειρία βάσει συγγραφής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια).
 4. Η επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενου του Δ.Π.Μ.Σ. (5 μόρια)
 5. Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (5 μόρια).
 6. Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/φιας από αρμόδια Επιτροπή (15 μόρια).
 7. Οι δύο (2) συστατικές επιστολές (από Καθηγητές, εργοδότες) (5 μόρια).
 8. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, (άριστη γνώση: 15 μόρια, πολύ καλή γνώση: 10 μόρια, μέτρια γνώση: 5 μόρια).
 9. Η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (5 μόρια)

Οι συνεντεύξεις  θα πραγματοποιηθούν στο Α.Π.Θ., πληροφορίες για τον ακριβή  τόπο και χρόνο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (https://msc-tourism.econ.auth.gr)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση (έντυπη, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
 4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (εφόσον πρόκειται για τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
 6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (από Καθηγητές, εργοδότες)
 8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν), κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2.
 9. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 11. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 12. Αντίγραφο φωτογραφίας τύπου Διαβατηρίου.
 13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των γνήσιων πρωτοτύπων (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ).

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνει μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

 

H Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Αν. Καθηγήτρια Στέλλα Κωστοπούλου